Bosch logo

 Valeo logo

 Hitachi logo

 Motorola logo